Get in touch
or send us a question?
CONTACT

[300 Bài Code Thiếu Nhi] Invert Binary Tree – Python

Mô tả bài toán

Given the root of a binary tree, invert the tree, and return its root.

Example 1:

Input: root = [4,2,7,1,3,6,9]
Output: [4,7,2,9,6,3,1]

Example 2:

Input: root = [2,1,3]
Output: [2,3,1]

Example 3:

Input: root = []
Output: []

Giải pháp

Thực hiện hoán đổi 2 nút cùng cấp với nhau, sau đó sử dụng phương pháp đệ quy để tiếp tục thực hiện đổi các nút ở phía dưới, lần lượt bên trái trước rồi tới bên phải cho đến khi hết cây.

class Solution(object):
  def invertTree(self, root):
    """
    :type root: TreeNode
    :rtype: TreeNode
    """
    # Base case...
    if root == None:
      return root
    # swapping process...
    root.left, root.right = root.right, root.left
    # Call the function recursively for the left subtree...
    self.invertTree(root.left)
    # Call the function recursively for the right subtree...
    self.invertTree(root.right)
    return root   # Return the root...