Get in touch
or send us a question?
CONTACT

[300 Bài Code Thiếu Nhi] Valid Anagram

Mô tả bài toán

Given two strings s and t, return true if t is an anagram of s, and false otherwise.

An Anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase, typically using all the original letters exactly once.

Example 1:

Input: s = "anagram", t = "nagaram"
Output: true

Example 2:

Input: s = "rat", t = "car"
Output: false

Constraints:

 • 1 <= s.length, t.length <= 5 * 104
 • s and t consist of lowercase English letters.

Giải pháp

Chúng ta có nhiều cách để xử lý bài toán trên

 • Đếm số lượng mỗi ký tự trong mỗi chuỗi và so sánh kết quả (mình sử dụng code php do chưa biết nhiều về python)
class Solution {

  /**
   * @param String $s
   * @param String $t
   * @return Boolean
   */
  function isAnagram($s, $t) {
    if(strlen($s) !== strlen($t)) {
      return false;
    }
    $arrS = array_count_values(str_split($s));
    $arrT = array_count_values(str_split($t));

    if($arrS == $arrT) {
      return true;
    }

    return false;
  }
}
 • Sắp xếp ký tự trong 2 chuỗi và kiểm tra xem 2 kết quả có giống nhau không (code python)
class Solution(object):
  def isAnagram(self, s, t):
    """
    :type s: str
    :type t: str
    :rtype: bool
    """

    if len(s) != len(t) or sorted(s) != sorted(t):
      return False

    return True
 • Kiểm tra tần suất xuất hiện của mỗi ký tự trong từng chuỗi. Ban đầu ta tạo ra 1 mảng 26 phần tự đại diện cho các kí tự a-z. Ta lặp qua từng kí tự của mỗi chuỗi, mỗi lần gặp 1 kí tự trong chuỗi s ta sẽ tăng giá trị của kí tự đó trong mảng lên 1, mỗi lần gặp 1 kí tự trong chuỗi t ta sẽ giảm giá trị của kí tự đó trong mảng đi 1. Đến khi kết thúc hết chuỗi, nếu giá trị của các kí tự trong mảng đó đều bằng 0 thì có thể kết luận tần suất xuất hiện các ký tự trong 2 chuỗi là như nhau và có thể kết luận đó là chuỗi Anagram.
class Solution(object):
  def isAnagram(self, s, t):
    """
    :type s: str
    :type t: str
    :rtype: bool
    """

    if len(s) != len(t):
      return False
    
    freq = [0] * 26
    for i in range(len(s)):
      freq[ord(s[i]) - ord('a')] += 1
      freq[ord(t[i]) - ord('a')] -= 1
    
    for i in range(len(freq)):
      if freq[i] != 0:
        return False
    
    return True

Ngoài ra ở mỗi cách trên, trước khi thực hiện ta đều cần kiểm tra độ dài 2 chuỗi, nếu độ dài khác nhau có thể kết luận luôn đó không phải là chuỗi anagram.

Trên đây là 1 số cách của mình, nếu có cách giải hay hãy comment để cùng thảo luận nhé.