Get in touch
or send us a question?
CONTACT

[AWS Series] Cài đặt AWS SAM CLI

  1. Configure AWS credentials


Bước 1: Installing or updating the latest version of the AWS CLI (nếu chưa cài đặt)

curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install
aws --version

Bước 2: Setting up AWS credentials

 $ aws configure
 AWS Access Key ID [None]: your_access_key_id
 AWS Secret Access Key [None]: your_secret_access_key
 Default region name [None]: 
 Default output format [None]: 

Chú ý:

Để SAM CLI gọi AWS services từ một máy local, chúng ta cần phải setup AWS credentials -> bài lab này
Để SAM CLI gọi AWS services từ một services khác (e.g, CodeBuild), chúng ta cần attach role thích cho service đó
Để SAM CLI gọi AWS services từ một EC2, chúng ta cần sử dụng instance profile thích hợp cho EC2 instance
Nếu bạn đang bắt đầu làm quen với SAM, nên sử dụng user/role được cấp quyền AdministratorAccess để tránh những lỗi về quyền truy cập.

2. Cài đặt AWS SAM CLI

Bước 1: Download files cài đặt từ AWS GitHub repository


URL: https://github.com/aws/aws-sam-cli/releases/latest/download/aws-sam-cli-linux-x86_64.zip

$ wget https://github.com/aws/aws-sam-cli/releases/latest/download/aws-sam-cli-linux-x86_64.zip

Bước 2: Giải nén file cài đặt vào thư mục sam-installation/

$ unzip aws-sam-cli-linux-x86_64.zip -d sam-installation

Bước 3: Cài đặt AWS SAM CLI

$ sudo sam-installation/install

Trong trường hợp AWS SAM CLI đã được cài đặt, chúng ta có thể sử dụng –update để upgrade lên version mới

$ sudo sam-installation/install --update

Bước 4: Kiểm tra cài đặt

$ sam --version
SAM CLI, version 1.51.0

Kiểm tra xem version đã được cài đặt có phải là version mới nhất không bằng cách so sánh release note của aws-sam-cli.

Bước 5: Sử dụng –help để tìm hiểu qua khả năng của SAM CLI

$ sam --help

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *