Get in touch
or send us a question?
CONTACT

[AWS Series] Unit 14: Tìm hiểu về cách tăng tốc truyền tải S3 trong Amazon Web Services

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tăng tốc độ truyền tải trong S3, qua ví dụ cụ thể, ace có tham khảo chi tiết dưới đây.

S3 Transfer Acceleration sử dụng Mạng CloudFront Edge để tăng tốc tải lên S3.

Thay vì tải trực tiếp tệp lên thùng S3, bạn sẽ nhận được một URL riêng biệt sẽ tải dữ liệu lên vị trí cạnh gần nhất, từ đó chuyển tệp sang thùng S3. URL riêng biệt sẽ giống như sau: acloudguru.s3-accelerate.amazonaws.com

trong đó, acloudguru là tên nhóm.

Chúng ta có một nhóm S3 được lưu trữ bên ngoài khu vực Ireland và chúng ta có những người dùng khác nhau trên khắp thế giới. Nếu người dùng cố gắng tải tệp lên bộ chứa S3, nó sẽ được thực hiện thông qua kết nối internet.

Transfer Acceleration sử dụng vị trí cạnh cục bộ và họ sử dụng URL riêng biệt mà chúng ta đã thấy trước đó sẽ tải tệp lên vị trí cạnh gần nhất của họ. Vị trí cạnh sau đó sẽ gửi tệp lên nhóm S3. Do đó, chúng ta có thể nói rằng Amazon ta ưu hóa quy trình bằng cách sử dụng dịch vụ Tăng tốc chuyển.

Hãy hiểu qua một ví dụ.

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS.
  2. Nhấp vào dịch vụ S3.
  3. Nhấp vào nút Tạo nhóm(Create Bucket)
  4. Trong hộp thoại Tạo nhóm(Create Bucket), hãy nhập tên nhóm và vùng mặc định là Đông Hoa Kỳ (Ohio).
  5. Chọn nút Tạo(Create).
  6. Nhấp vào nhóm mà bạn đã tạo.
  7. Di chuyển đến các thuộc tính của nhóm.
  8. Trong thuộc tính, hãy chuyển đến thuộc tính tăng tốc chuyển(Transfer Acceleration) của một nhóm.
  9. Nhấp vào Tăng tốc chuyển giao(Transfer Acceleration).
  10. Nhấp vào Đã bật và sau đó lưu nó.

Từ màn hình trên, chúng ta quan sát thấy Endpoint mới là cafedevn.s3-boost, amazonaws.com. Trong trường hợp trên, bạn đang sử dụng miền phụ mới của Amazon aws, tức là s3-boost. Bạn đang tăng tốc, vì vậy bạn đang sử dụng vị trí cạnh CloudFront gần bạn nhất và vị trí cạnh sẽ trực tiếp tải tệp lên S3 qua Mạng phân phối CloudFront.