Get in touch
or send us a question?
CONTACT

[AWS Series] Unit 5: Elastic IP là gì? Cài đặt Elastic IP cho Amazon EC2

Table of contents

1. Elastic IP là gì?

2. Cài đặt Elastic IP cho Amazon EC2

=======

  1. Elastic IP là gì?

Một địa chỉ Elastic IP hay còn là IP đàn hồi là một địa chỉ IPv4 tĩnh được thiết kế cho điện toán đám mây. Địa chỉ Elastic IP đàn hồi được kết hợp với tài khoản AWS của bạn.

Địa chỉ IP đàn hồi  là địa chỉ IPv4 Public, có thể truy cập được từ Internet. Nếu instance của bạn không có địa chỉ IPv4 public, bạn có thể kết hợp một địa chỉ IP đàn hồi với Instance của bạn để cho phép giao tiếp với Internet; ví dụ, để kết nối với Instance từ máy tính của bạn.

2. Cài đặt Elastic IP cho Amazon EC2

Cách cài đặt Elastic IP cho Amazon EC2 trên Amazon AWS

Đăng nhập vào console.aws.amazon.com  từ giao diện console ta chọn Services => Compute => EC2 => NETWORK & SECURITY => Elastic IPs.

Tại đây ta chọn Allocate new address để tạo mới một địa chỉ IP đàn hồi.

Click vào Allocate.

Một địa chỉ Elastic IP được tạo ra, ví dụ: 174.129.57.135. Click vào Close.

Ta chọn Action => Associate address

Resource type: Loại tài nguyên: Instance hoặc Network interface.

Instance: Đã được tạo từ bài trước, xem lại: cách tạo một instance trên Amazon EC2.

Private IP: Địa chỉ IP riêng.

Reassociation: Cho phép Elastic IP được liên kết lại nếu đã được đính kèm.

Tiếp tục chọn Associate.  Nếu xuất hiện thông báo “Associate address request succeeded ” nghĩa là đã thành công. Vậy là đã xong.

Sau khi đã có được IP tĩnh Public lúc này bạn mới có thể truy cập vào VPS – Instance