Get in touch
or send us a question?
CONTACT

[AWS] Số lượng instance của Lambda và cách quản lý

1/ Cơ chế tạo instance của AWS Lambda
Từ lúc bạn tạo một hàm Lambda, AWS Lambda sẽ tạo ra một hoặc nhiều instance để chạy hàm của bạn. Một instance ở đây có thể hiểu là một máy ảo, một container, hoặc bất kỳ thứ gì khác mà AWS Lambda sử dụng để chạy mã của bạn. Mỗi instance có thể chạy một hoặc nhiều lần hàm của bạn.

2/ Quản lý số lượng instance
Vậy, làm thế nào để AWS Lambda quyết định khi nào nên tạo ra thêm instance, và khi nào nên giảm bớt instance? Cái này hoàn toàn tự động, các bạn không cần phải lo lắng. AWS Lambda sẽ tự động điều chỉnh số lượng instance để đáp ứng tải công việc và giúp bạn tiết kiệm tài nguyên.

Nếu một hàm Lambda của bạn không được gọi trong một thời gian dài, AWS Lambda có thể quyết định không còn cần tới các instance đang chạy hàm đó và tự động “thanh lý” chúng. Nếu sau đó hàm của bạn lại được gọi, AWS Lambda sẽ tạo ra một instance mới.

Trong trường hợp tải công việc tăng lên đột ngột, AWS Lambda sẽ tạo thêm instance để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đều được xử lý một cách nhanh chóng. Mặc dù có thể có một vài giây chậm trễ khi tạo ra instance mới, nhưng chúng ta có thể chấp nhận được độ trễ này khi so sánh với lợi ích của việc tự động điều chỉnh số lượng instance.

Còn về việc có thể setting số lượng instance của lambda hay không, thì mình xin trả lời là không. AWS Lambda quản lý hoàn toàn và quyết định số lượng instance dựa trên tải công việc, chúng ta không có khả năng chỉ định trực tiếp số lượng instance.