Get in touch
or send us a question?
CONTACT

[Business Analysis Techniques] MoSCoW (Must or Should, Could or Would)

“Moscow” là một phương pháp quản lý yêu cầu (requirement management) được sử dụng trong quá trình phát triển phần mềm và quản lý dự án. Phương pháp này giúp xác định và ưu tiên các yêu cầu của dự án một cách rõ ràng dựa trên mức độ quan trọng và ưu tiên của chúng. “Moscow” là viết tắt của các từ khóa cơ bản trong phương pháp này:

1 – Must Have (Phải Có)

Đây là các yêu cầu bắt buộc, không thể thiếu để sản phẩm hoạt động hoặc có giá trị. Nếu không có các yêu cầu này, sản phẩm sẽ không thể được triển khai hoặc sử dụng.

2 – Should Have (Nên Có)

Đây là các yêu cầu quan trọng, nhưng không bắt buộc. Nếu khả năng có, các yêu cầu này sẽ được thực hiện, nhưng trong trường hợp khả năng hạn chế, chúng có thể được lùi lại hoặc tạm thời bỏ qua.

3 – Could Have (Có Thể Có)

Đây là các yêu cầu có tính năng bổ sung hoặc cải tiến. Nếu thời gian và tài nguyên cho phép, các yêu cầu này sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành các yêu cầu ở mức “Must” và “Should”.

4 – Would Have (Nếu Có Thể)

Đây là các yêu cầu có tính năng thêm cao cấp, tạo giá trị đặc biệt cho sản phẩm. Tuy nhiên, chúng chỉ sẽ được thực hiện khi đã hoàn thành tất cả các yêu cầu ở mức trước đó và còn dư tài nguyên.

Phương pháp Moscow giúp đảm bảo rõ ràng về mức độ ưu tiên của các yêu cầu và giúp nhóm phát triển và quản lý dự án tập trung vào những yêu cầu quan trọng nhất trước. Trong quá trình phát triển, các yêu cầu có thể được điều chỉnh hoặc cập nhật theo thời gian, tùy theo tiến trình và thay đổi trong môi trường dự án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *