Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Các trường hợp test cơ bản

thumbnail

Kiểm thử là một thành phần chính của phát triển phần mềm để đảm bảo độ tin cậy và chất lượng của phần mềm. Lĩnh vực này rất rộng lớn với rất nhiều cơ hội cho cả kỹ sư kiểm thử có và chưa có kinh nghiệm. Để trở thành một kỹ sư kiểm thử bạn nên thành thạo với các khái niệm và thuật ngữ khác nhau của kiểm thử. Bên cạnh đó, bạn cần phải có kỹ năng nhất định và kiên trì để thành công trong lĩnh vực này. Dưới đây là một số trong những trường hợp test cơ bản của website và mobie của kiểm thử phần mềm cho các tester mới bắt đầu và cả developer nữa.

1. Website

Check layout tổng quan

 • Kiểm tra layout
 1. Kiểm tra kích thước, màu sắc, hình ảnh, icon…
 2. Kiểm tra màu chữ, font chữ của link khi mouse hover, click..
 3. Kiểm tra việc phân chia các phần: header, footer, body
 4. Trường hợp có ảnh hiển thị trên size thì ảnh phải được resize theo cả 2 chiều
 5. Kiểm tra font chữ mặc định của hệ thống
 • Kiểm tra giá trị default
 1. Kiểm tra sự hiển thị của textbox, textarea… có dòng chữ mờ ở bên trong không. Khi user click vào hoặc nhập text thì dòng chữ mờ có mất đi không. Text được nhập vào màu chữ phải rõ chứ không mờ như chữ default.
 2. Kiểm tra việc hiển thị mặc định của các trường combobox, listbox (Thường hiển thị giá trị có sẵn trong combobox).
 3. Kiểm tra các giá trị checked default checkbox, radio button.
 4. Kiểm tra sự hiển thị mặc định của table khi không có bản ghi nào.
 5. Phải có kí tự * ở các trường bắt buộc. Khi thông báo lỗi ở trường nào thì phải focus ở trường đấy.
 6. Khi chuyển tab, các trường bị disable thì không được focus vào.
 7. Kiểm tra mặc định của các button khi được disable phải để ở dạng xám mờ, khi mouse hover thì không có dấu hiệu chứa thẻ.

Các chức năng của đối tượng

 • Link
 1. Link từ trang này đến trang khác phải hoạt động
 2. Link từ trang này đến trang khác phải đúng trang
 • Textbox
 1. Kiểm tra các giá trị biên của textbox
 2. Kiểm tra các giá trị hợp lệ
 3. Kiểm tra khi nhập các kí tự HTML, Javasript (vd: <html>abc</html> hoặc <script> alert (‘Hello’) </script>).
 4. Kiểm tra khi nhập các kí tự đặc biệt (kí tự @, ~,!,…)
 5. Kiểm tra khi nhập giá trị SPACE đầu, cuối/ hoặc để trống
 6. Kiểm tra khi thực hiện CTRL+V; CTRL+C; CTRL+X
 7. Kiểm tra khi ấn nút TAB thì con trỏ có di chuyển giữa các textbox theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới (đối với nhiều textbox)
 8. Kiểm tra khi ấn SHIFT+TAB thì con trỏ có di chuyển giữa các textbox theo thứ tự ngược lại, từ phải sang trái, từ dưới lên trên(đối với nhiều textbox) 9.Các textbox Readonly: Tất cả các trường và điều khiển đều không có hiệu lực trong chế độ Read_only không?
 9. Text area: Kiểm tra các giá trị biên của field
 • Selection box
 1. Kiểm tra chức năng Sort của các cột trong phần danh sách
 2. Kiểm tra các nội dung trong selection box đúng và đủ
 • Combobox
 1. Các đối tượng trong combobox được sắp xếp theo thứ tự alphabet.
 2. Cho phép sử dụng phím lên, xuống và phím enter để lựa chọn các đối tượng.
 3. Cho phép nhập tìm kiếm theo chữ cái đầu tiền của danh sách các đối tượng
 4. Khi nội dung trong nó dài => thêm scroll
 • List box
 1. Dùng chuột để chọn 1 đối tượng trong danh sách
 2. Cho phép nhập tìm kiếm theo chữ cái đầu tiền của danh sách các đối tượng
 3. Danh sách các đối tượng được sắp xếp theo bảng chữ cái
 4. Hiển thị scroll bar ngang và dọc để có thể xem hết được nội dung
 • Checkbox
 1. Kiểm tra nếu Click 1 lần và 2 lần hộp checkbox
 2. Kiểm tra có thể không chọn checkbox hoặc chọn một giá trị
 3. Kiểm tra chọn nhiều hộp checkbox
 • Button
 1. Kiểm tra xử lý khi click vào button này (vd: chuyển đến trang khác, thêm, cập nhật, xoá…)
 • Trường DateTime
 1. Kiểm tra ngày giờ của chức năng lấy theo ngày giờ server hệ thống hay client
 2. Kiểm tra Date Picker có sử dụng được không. Click chọn có chọn được không.
 3. Kiểm tra tính ràng buộc các trường kiểu Date (ngày bắt đầu <= ngày kết thúc)
 4. Trường hợp được nhập datetime thì kiểm tra giá trị ngày thứ 31 của tháng 4, 6, 9, 11 có 30 ngày.
 5. Trường hợp được nhập datetime thì kiểm tra giá trị ngày 29 của tháng 2 có 28 ngày – năm không nhuận.
 6. Trường hợp được nhập datetime thì kiểm tra giá trị ngày 29 của tháng 2 có 29 ngày – năm nhuận.
 • Edit text kiểu số
 1. Kiểm tra nhập phép chia cho 0
 2. Kiểm tra nhập giá trị biên và ngoài biên
 3. Kiểm tra nhập giá trị <=0 đối với các trường yêu cầu số nguyên dương
 4. Kiểm tra nhập số thập phân đối với các trường yêu cầu nhập số nguyên
 5. Kiểm tra nhập dấu currency khác với định dạng (“.” hoặc “,”)
 6. Kiểm tra khi thay đổi dấu currency trong Regional Setting
 • Edit text kiểu Link
 1. Kiểm tra khi đang ở trang cuối cùng thì link chuyển đến last page bị disable
 2. Kiểm tra khi đang ở trang đầu tiên thì link chuyển đến first page bị disable
 3. Kiểm tra khả năng lưu giữ điều kiện tìm kiếm khi phân trang
 4. Kiểm tra chức năng của các liên kết này khi click vào (vd: xem trang được chuyển đến có chính xác ko)
 • Table
 1. Kiểm tra hiển thị table khi không có bản ghi hoặc khi đã có bản ghi rồi
 2. Kiểm tra chức năng sort của table
 • Scroll bar
 1. Kiểm tra hướng của scroll bar (ngang, dọc)
 • Pop-up message; dialog; alert
 1. Kiểm tra pop-up msg được hiển thị ở phía client hay server.
 2. Kiểm tra thứ tự thông báo lỗi của các hộp thoại trên trang khi không kết nối được tới DB phải có thông báo cụ thể chứ không được hiển thị ra trang lỗi của trình duyệt. Phải có thông báo lỗi khi xảy ra lỗi nhập liệu trên màn hình.

Các xử lý khác

 • Zoom in
 1. Khi nhấn vào biểu tượng Zoom in . Giao diện hiển thị nhỏ lại tùy theo độ zoom mà không bị lệch giữa các phần.
 2. Khi nhấn Ctrl+ Chuột theo chiều hướng vào trong. Giao diện hiển thị nhỏ lại tùy theo độ zoom và không bị lệch giữa các phần.
 • Zoom out
 1. Khi nhấn vào biểu tượng Zoom out. Giao diện hiển thị to lên tùy theo độ zoom mà không bị lệch giữa các phần.
 2. Khi nhấn Ctrl+ Chuột theo chiều hướng ra ngoài. Giao diện hiển thị to ra tùy theo độ zoom và không bị lệch giữa các phần.
 • Độ phân giải màn hình
 1. Thay đổi độ phân giải màn hình. Giao diện hiển thị không bị lệch, màu sắc, dữ liệu… được giữ nguyên vẹn.
 • Brower- version
 1. Ví dụ như IE, Firefox, Chrome, Opera mini .. Và các vesion tương ứng của chúng.
 • Session
 1. Kiểm tra session: Sau khi thực hiện xong 1 action phải xóa session nếu không sẽ dẫn tới dữ liệu cũ vẫn được thực hiện nhiều lần khi ấn F5 trên trình duyệt.
 • Cookie
 1. Kiểm tra việc xử lý của cookie
 • Check mạng
 1. Hiển thị thông báo đến user khi mất mạng (dưới dạng alert, dialog,..)
 • Phân trang
 1. Kiểm tra khi đang ở trang cuối cùng thì link chuyển đến last page bị disable
 2. Kiểm tra khi đang ở trang đầu tiên thì link chuyển đến first page bị disable
 3. Kiểm tra sự kiện next , previous trang khi có nhiều trang. Di chuyển đến trang tiếp theo trang trước trang đó
 4. Kiểm tra khi nhấn vào một trang bất kì. Di chuyển đến trang tương ứng
 • Search
 1. Search theo toán tử or hoặc not (search thông tin với riêng từng giá trị hoặc phủ định của giá trị trong đó)
 2. Search theo toán tử and (tạo ra các bộ tương ứng để thực hiện search)
 3. Phân biệt chữ hoa chữ thường, tiếng việt, tiếng anh, .. Khi thực hiện test
 4. Khả năng lưu giữ điều kiện tìm kiếm khi thực hiện phân trang

2. Mobie

Cài đặt

 • Kiểm tra cài đặt
 1. Kiểm tra app có được cài đặt vào thiết bị thành công không
 2. Kiểm tra có icon của app trong thiết bị không? Icon có đúng không?
 • Kiểm tra update app
 1. Kiểm tra sau khi update app dữ liệu có còn lưu không?
 • Kiểm tra gỡ cài đặt
 1. Kiểm tra sau khi delete app dữ liệu và các phần liên quan tới app có còn trong device hay không?

Khởi động app

 • Kiểm tra khởi động app
 1. Lần khởi động đầu tiên: có thể mất thời gian nếu cần load dữ liệu cho app
 2. Lần khởi động sau: thời gian cần để khởi động: <5s, nếu sau 5s thì cần phải có message thông báo(để user biết có chuyện gì đang diễn ra)

App Flow

 • Kiểm tra điều hướng app
 1. Kiểm tra app có hoạt động theo đúng flow thiết kế không? (ví dụ click button A có đi tới màn hình B không?)

UI

 • Kiểm tra tổng quan
 1. Kiểm tra vị trí các trường, đối tượng có đúng vị trí hay không
 2. Kiểm tra các chữ trên màn hình có viết đúng chính tả không
 3. Kiểm tra các control điều khiển có được căn đúng không: không lệch, đúng kích thước….
 4. Kiểm tra màu nền, hình nền của app có được set đúng không
 5. Kiểm tra việc hiển thị app khi quay màn hình(ngang, dọc)
 6. Kiểm tra tiêu đề screen
 7. Kiểm tra thanh cuộn (màu sắc, hoạt động)
 • Kiểm tra Default
 1. Kiểm tra giá trị, màu sắc, kích cỡ, kiểu chữ của giá trị default của listbox
 2. Kiểm tra giá trị, màu sắc, kích cỡ, kiểu chữ của giá trị default của listview
 3. Listview kiểm tra số bản ghi ảnh hưởng đến scrollbar và link trang như thế nào
 4. Kiểm tra giá trị, màu sắc, kích cỡ, kiểu chữ của giá trị default các trường edittext (không có; có dòng default: nhập từ để tìm kiếm (trường tìm kiếm), ngày mặc định của hệ thống,…)
 5. Kiểm tra giá trị default của trường combobox (không có; có giá trị: Nam (trường giới tính), Hà Nội (trường tỉnh),…)
 6. Kiểm tra giá trị checked default checkbox, radiobutton
 • Textview
 1. Kiểm tra chữ đúng định dạng chưa: về màu sắc, cỡ chữ, font chữ,…
 2. Kí tự phải được căn trái, trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt
 • Edittext kiểu text
 1. Kiểm tra khi nhập kí tự đặc biệt, mã html, script.
 2. Kiểm tra khi nhập kí tự “space”(cả đầu, cuối)
 3. Kiểm tra khi để null (trường bắt buộc mới yêu cầu không null)
 4. Kiểm tra phân biệt chữ hoa chữ thường không?
 5. Kiểm tra maxlengh
 6. Kiểm tra chữ đúng định dạng chưa: về màu sắc, cỡ chữ, font chữ,…
 7. Kiểm tra kí tự có căn trái sau khi nhập không; Số căn giữa; Tiền căn phải (trừ trường hợp yêu cầu khác).
 • Edittext kiểu number
 1. Kiểm tra số phải được căn phải, trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt
 2. Kiểm tra sự không cho phép nhập khoảng trống ở đầu và cuối number
 3. Kiểm tra sự không cho phép nhập chữ và kí tự đăc biệt
 4. Kiểm tra maxlengh
 5. Kiểm tra giá trị hợp lệ
 6. Kiểm tra giá trị biên
 • Edittext kiểu date
 1. Hiển thị đúng định dạng chưa? (dd/mm/yy, dd/mm/yyyy…)
 2. Kiểm tra Date Picker có sử dụng được không. Click chọn có chọn được không.
 3. Kiểm tra tính ràng buộc các trường kiểu Date (ngày bắt đầu <= ngày kết thúc)
 4. Trường hợp được nhập datetime thì kiểm tra giá trị ngày thứ 31 của tháng 4, 6, 9, 11 có 30 ngày.
 5. Trường hợp được nhập datetime thì kiểm tra giá trị ngày 29 của tháng 2 có 28 ngày – năm không nhuận.
 6. Trường hợp được nhập datetime thì kiểm tra giá trị ngày 29 của tháng 2 có 29 ngày – năm nhuận.
 • Button
 1. Kiểm tra kích thước, background button
 2. Kiểm tra font – màu – kích cỡ text
 3. Kiểm tra button xử lý đúng chức năng hay chưa
 • Checkbox
 1. Kiểm tra giá trị label tương ứng checkbox đúng chưa
 • Radiobutton
 1. Kiểm tra số lượng giá trị của radiobutton
 • Listview
 1. Kiểm tra màu nền của các phần tử của listview (tùy dự án)
 2. Kiểm tra cách sắp xếp các phần tử trong listview có yêu cầu không? Theo thứ tự nào
 3. Kiểm tra số lượng bản ghi (chú ý scrollbar, phân trang)
 • Combobox
 1. Kiểm tra kích cỡ, kiểu chữ, màu sắc text trong combobox
 2. Kiểm tra kích cỡ, màu nền combobox
 3. Kiểm tra danh sách giá trị trên combobox có đúng không
 4. Kiểm tra sự kiện chọn giá trị combobox đúng hay không
 • Dialog
 1. Kiểm tra tiêu đề, nội dung, nhãn message (kích thước, màu, vị trí,…)

Sự gián đoạn

 • Có cuộc gọi đến
 1. Kiểm tra khi app đang sử dụng thì có thông báo cuộc gọi đến không?
 2. Kiểm tra sau khi nghe xong cuộc gọi, vẫn có khả năng quay lại app và không bị mất dữ liệu
 • App ở chế độ chạy background
 1. Khi đang ở chế độ chạy ở nền background thì sau khi trở lại app vẫn hiển thị đúng màn hình trước đó và không bị mất dữ liệu.
 • Trường hợp Pin yếu
 1. Có thông báo Pin yếu và app vẫn có thể hoạt động bình thường.
 • Cắm sạc
 1. Thực hiện app trong khi cắm sạc app vẫn hoạt động bình thường
 • Trường hợp khác
 1. Thực hiện app trong khi quay phim, chụp hình, alarm,.. app vẫn hoạt động bình thường

Device

 • Nhiều device

1.Kiểm tra sự hoạt động của app trên nhiều thiết bị: về giao diện và chức năng (chú ý các device có kích thước màn hình khác nhau dễ mắc lỗi về giao diện hiển thị với ứng dụng)

 • Phiên bản tablet

1.Kiểm tra cả trên tablet nếu yêu cầu cả phiên bản tablet

 • Version OS
 1. Tùy dự án để kiểm tra các version nằm trong và ngoài yêu cầu tương thích.

Ứng dụng cần internet

 • Test theo mạng
 1. Kiểm tra với nhiều mạng khác nhau: wifi, 3G, 4G…
 • Độ ưu tiên mạng
 1. Kiểm tra trong trường hợp có cả Wifi và 3G thì phải ưu tiên dung wifi (không bị mất tiền, Kb của 3G)
 • Chuyển mạng
 1. Chuyển mạng – từ 3G sang Wifi (gặp trường hợp ưu tiên), ngược lại (mất mạng wifi-có thông báo),…
 • Mất mạng
 1. Trường hợp sử dụng mạng Wifi bị mất mạng: không thực hiện được các chức năng cần đến mạng và phải có thông báo đến user
 • Share dữ liệu
 1. Share dữ liệu thông qua bluetooth, 3G, Wifi,..

Media

 1. Kiểm tra ON/OFF âm thanh, nhạc nền app
 2. Kiểm tra tính đồng bộ âm thanh với các thao tác app
 3. ON/OFF âm của device và kiểm tra âm của app
 4. Kiểm tra chế độ rung nếu có
 5. Kiểm tra âm thanh của app khi chạy đồng thời ứng dụng phát nhạc và ON âm thanh app
 6. Kiểm tra khi đang phát nhạc trên device, khởi động app, nhạc có bị tắt (đóng) đi không

Hao pin

 1. Kiểm tra tính hao pin của app

Tốc độ app

 1. Thỏa mãn yêu cầu người dùng

Lựa chọn ngôn ngữ

1.Kiểm tra khi lựa chọn ngôn ngữ app có chạy đúng theo ngôn ngữ đã chọn không

Folder lưu trữ

1.Kiểm tra dữ liệu app lưu trữ có đúng folder chưa

Link tham khảo

https://viblo.asia/p/cac-truong-hop-test-co-ban-4P856av9lY3