Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Cách phát hiện ứng dụng Android đang ở Background và Foreground

Detecting App Lifecycler Events

Backgrounding

ComponentCallbacks2 – Đọc tài liệu thì không rõ ràng về cách sử dụng callback này. Tuy nhiên, khi đọc kỹ thì có 1 phương thức onTrimMemory(int) với đối số truyền vào là 1 cờ, những cờ này thường được sử dụng cho việc kiểm tra bộ nhớ còn trống nhưng cái mà chúng ta quan tâm là TRIM_MEMORY_UI_HIDDEN. Bằng việc kiểm tra xem UI có đang bị ẩn hay không, chúng ta có thể giả định rằng ứng dụng hiện đang ở chế độ Background

Foreground

ActivityLifecycleCallbacks– Chúng ta có thể sử dụng event này để detect Foreground bằng cách overriding onActivityResumed(Activity) và theo dõi trạng thái ứng dụng hiện tại (Foreground/Background)

Implementing một Foreground và Background Handler

Đầu tiên, chúng ta cùng tạo 1 interface để giúp các class khác lắng nghe các sự kiện Background và Foreground

interface LifecycleDelegate {
  void onAppBackgrounded()
  void onAppForegrounded()
}

Tiếp theo, chúng ta cần 1 class sẽ implement 2 interface ActivityLifecycleCallbacks và ComponentCallbacks2 mà chúng ta đã thảo luận ở bên trên. Tôi sẽ đặt tên class đó là AppLifecyclerHandler và implement 2 interface trên. Trong các hàm mà chúng ta phải override thì chúng ta chỉ quan tâm đến 2 hàm:

class AppLifecyclerHandler implements ActivityLifecycleCallbacks, ComponentCallbacks2 {

    private LifecycleDelegate mLifecycleDelegate;
    private boolean mIsAppInForeground = false;

    // Truyền 1 thể hiện của LifecycleDelegate vào hàm khởi tạo
    public AppLifecyclerHandler(LifecycleDelegate lifecycleDelegate) {
      mLifecycleDelegate = lifecycleDelegate;
    }
    
    @Override
    public void onActivityResumed(Activity activity) {
      if (!mIsAppInForeground) {
        mIsAppInForeground = true;
        mLifecycleDelegate.onAppForegrounded();
      }
    }
    
    @Override
    public void onTrimMemory(int flag) {
      if (flag == ComponentCallbacks2.TRIM_MEMORY_UI_HIDDEN) {
        mIsAppInForeground = false;
        mLifecycleDelegate.onAppBackgrounded();
      }
    }
   ...
}

Như các bạn thấy thì mình có sử dụng thêm 1 biến mIsAppInForeground, bởi vì hàm onActivityResumed(Activity) sẽ được gọi mỗi khi có 1 Activity của ứng dụng bị Resumed, nên sẽ dẫn tới hàm onAppForegrounded() của chúng ta sẽ được gọi mỗi khi có bất kỳ Activity nào Resumed. Những gì chúng ta cần phải làm đó là sử dụng 1 flag để quyết định xem liệu hàm onAppForegrounded() có được gọi tiếp hay không và chúng ta sẽ reset nó khi ứng dụng trở về trạng thái Background.

AppLifecycleHandler

Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần phải làm là class custom Application implement interface LifecycleDelegate và đăng ký nó:

public class CustomApplication extends Application implements LifeCycleDelegate {
  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    AppLifecycleHandler appLifecycleHandler = new AppLifecycleHandler(this);
    registerActivityLifecycleCallbacks(appLifecycleHandler)
    registerComponentCallbacks(appLifecycleHandler)
  }
  
}

Oke. Và giờ bạn đã có 1 cách để lắng nghe khi ứng dụng chuyển vào chế độ Background và Foreground. Cách này chỉ sử dụng như là 1 ý tưởng thôi vì khái niệm cốt lõi của việc sử dụng các hàm onTrimMemory(int) và onActivityResumed(Activity) đều không sử dụng cho việc này. Nếu có bất kỳ ai biết 1 cách hay ý tưởng khác thì hãy comment để mọi người cùng thảo luận nhé 😄 Cảm ơn mọi người đã đọc ^^

Nguồn: https://android.jlelse.eu/how-to-detect-android-application-open-and-close-background-and-foreground-events-1b4713784b57