Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Cách triển khai Nodejs app lên server

I. Cài đặt PM2

1. Cài đặt pm2 để quản lí process của nodejs app:

$ sudo npm install pm2@latest -g

2. Chạy nodejs app với pm2:

pm2 start -l [filename].log --merge-logs --log-date-format 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss' --name [app_name] app.js

Sau khi chạy lệnh trên:

II. Cấu hình nginx server

1. Tạo file config cho nodejs app với câu lệnh:

$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/<name>

2. Câu lệnh chính xác với tên file cấu hình là nodeApp:

$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/nodeApp

3. Những thông tin cần thiết ở file /etc/nginx/sites-available/nodeApp:

server{
 server_name địa_chỉ_public_ip;

   location / {
    proxy_pass http://localhost:3000;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection 'upgrade';
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
  }
}

4. Active file config:

$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/nodeApp /etc/nginx/sites-enabled

5. Restart nginx:

$ sudo systemctl restart nginx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *