Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Change-related Testing

1. Kiểm tra liên quan đến thay đổi là gì?

Kiểm tra liên quan đến thay đổi là loại kiểm tra có mục đích cụ thể. Nó được thiết kế để xác minh rằng một thay đổi đối với hệ thống đã được khắc phục một cách chính xác và không gây ra bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến hệ thống.

Kiểm thử chất lượng là gì ?

2. Khi nào thì cần kiểm tra liên quan đến thay đổi?

  • Loại thử nghiệm này thường được sử dụng sau khi thay đổi hệ thống. 

– Các loại kiểm tra thay đổi

  • Sửa lỗi : Nếu hệ thống vừa được nâng cấp do các bản sửa lỗi, điều quan trọng là phải xác minh rằng các bản sửa lỗi đã được sửa một cách chính xác và cũng kiểm tra để đảm bảo rằng việc đưa vào hệ thống không gây ra bất kỳ sự cố không mong muốn nào cho hệ thống hiện tại.
  • Thay đổi môi trường: Nếu hệ thống đã được thực hiện và vì bất kỳ lý do gì, nó cần phải được di chuyển. Sau đó, đây có thể là một rủi ro. Rủi ro này cần được giảm thiểu bằng các thử nghiệm liên quan đến thay đổi để đảm bảo rằng nó an toàn khi sử dụng.
  • Thay đổi chức năng: Nếu hệ thống đã có những sửa đổi để cải thiện hoặc thậm chí thay đổi hành vi của hệ thống, nó cần được kiểm tra để xác minh. Điều này sẽ bao gồm các bài kiểm tra để xác nhận rằng chức năng đã thay đổi hoạt động theo đặc điểm kỹ thuật được nâng cấp và nó cũng không gây ra bất kỳ vấn đề nào.
  • Chức năng mới được thêm vào: Tương tự như phần trên, chức năng mới được thêm vào sẽ được coi như chức năng đã thay đổi. Chức năng mới sẽ được kiểm tra để xác minh rằng nó hoạt động như đã chỉ định, nhưng nó cũng sẽ cần được kiểm tra xem có bất kỳ hồi quy nào không.

Change related testing types

3. Kỹ thuật được sử dụng để kiểm tra

– Kiểm tra hồi quy

  • Có thể một thay đổi được thực hiện trong một phần của mã, cho dù là một bản sửa lỗi hay một loại thay đổi khác, có thể vô tình ảnh hưởng đến hoạt động của các phần khác của mã, cho dù trong cùng một thành phần, trong các thành phần khác của cùng một hệ thống, hoặc ngay cả trong các hệ thống khác. Các thay đổi có thể bao gồm các thay đổi đối với môi trường, chẳng hạn như phiên bản mới của hệ điều hành hoặc hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Những tác dụng phụ không mong muốn như vậy được gọi là sự thoái lui. Kiểm tra hồi quy bao gồm việc chạy các bài kiểm tra để phát hiện những tác dụng phụ không mong muốn như vậy.

– Kiểm tra chấp nhận

  • Sau khi một lỗi được khắc phục, phần mềm có thể được kiểm tra với tất cả các trường hợp kiểm thử không thành công do lỗi, phần mềm này cần được thực thi lại trên phiên bản phần mềm mới. Phần mềm cũng có thể được kiểm tra bằng các bài kiểm tra mới nếu, ví dụ, lỗi bị thiếu chức năng. Ít nhất, các bước tái tạo (các) lỗi do lỗi gây ra phải được thực hiện lại trên phiên bản phần mềm mới. Mục đích của kiểm tra xác nhận là để xác nhận xem lỗi ban đầu đã được sửa thành công hay chưa.

Putting Experience to the test Moving from Tech

4. Các tool để kiểm tra liên quan đế thay đổi

Selenium

HP Quick Test Professional

Test Complete

Test Drive

SoapUI

Nguồn: http://talentedtester.com/change-related-testing-istqb/#What_is_a_Test_Type