Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Cơ sở dữ liệu SQL Và NoSQL

1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL

1.1 Cơ sở dữ liệu SQL

 • Cơ sở dữ liệu SQL (Relational Database Management System) là Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ.
 • Mô hình quan hệ chuẩn hóa dữ liệu vào bảng được hình thành từ hàng và cột. Sơ đồ quy định rõ ràng bảng, hàng, cột, chỉ mục, mối quan hệ giữa các bảng và các thành tố cơ sở dữ liệu khác. Cơ sở dữ liệu sẽ thực thi tính toàn vẹn tham chiếu trong mối quan hệ giữa các bảng.
 • Cơ sở dữ liệu quan hệ được thiết kế dành cho các ứng dụng xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) trong giao dịch có độ ổn định cao và thích hợp để xử lí phân tích trực tuyến (OLAP).
 • SQL (Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là ngôn ngữ tiêu chuẩn để truy xuất, lưu trữ và thao tác dữ liệu của Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ

1.2 Cơ sở dữ liệu NoSQL

 • Cơ sở dữ liệu NoSQL (Non-relational Database Management System) là Cơ Sở Dữ Liệu không Quan Hệ.
 • Các cơ sở dữ liệu NoSQL cung cấp nhiều mô hình dữ liệu khác nhau như key-value, tài liệu và biểu đồ, được tối ưu hóa để đạt hiệu năng và quy mô tối ưu.
 • Cơ sở dữ liệu NoSQL không yêu cầu một lược đồ cố định, tránh các phép nối, và dễ dàng mở rộng. Cơ sở dữ liệu NoSQL được sử dụng cho các kho dữ liệu phân tán với nhu cầu lưu trữ dữ liệu khổng lồ. NoSQL được sử dụng cho dữ liệu lớn và các ứng dụng web thời gian thực.
  • Ví dụ như các công ty như Twitter, Facebook, Google thu thập hàng terabyte dữ liệu người dùng mỗi ngày.
 • NoSQL (Non-relational Structured Query Language) là ngôn ngữ truy vấn không cấu trúc. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng biểu đồ, mô hình, vector, etc…
 • NoSQL được sử dụng để truy xuất, lưu trữ và thao tác dữ liệu của Cơ Sở Dữ Liệu không Quan Hệ

2. Sự khác nhau giữa cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL

Cơ sở dữ liệu SQLCơ sở dữ liệu NoSQL
Optimal workloadsCơ sở dữ liệu quan hệ được thiết kế dành cho các ứng dụng xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) trong giao dịch có độ ổn định cao và thích hợp để xử lí phân tích trực tuyến (OLAP).Các cơ sở dữ liệu NoSQL được thiết kế cho các mẫu truy cập dữ liệu, bao gồm các ứng dụng có độ trễ thấp. Cơ sở dữ liệu tìm kiếm NoSQL được thiết kế để phục vụ phân tích dữ liệu có cấu trúc chưa hoàn chỉnh.
Data modelMô hình quan hệ chuẩn hóa dữ liệu vào bảng được hình thành từ hàng và cột. Sơ đồ quy định rõ ràng bảng, hàng, cột, chỉ mục, mối quan hệ giữa các bảng và các thành tố cơ sở dữ liệu khác. Cơ sở dữ liệu sẽ thực thi tính toàn vẹn tham chiếu trong mối quan hệ giữa các bảng.Các cơ sở dữ liệu NoSQL cung cấp nhiều mô hình dữ liệu khác nhau như key-value, document và graph, được tối ưu hóa để đạt hiệu năng và quy mô tối ưu.
PerformanceHiệu năng thường phụ thuộc vào hệ thống con của ổ đĩa. Thông thường, việc tối ưu hóa các truy vấn, chỉ mục và cấu trúc bảng bắt buộc phải được thực hiện để đạt mức hiệu năng tối đa.Hiệu năng thường được xem là chức năng của kích cỡ cụm phần cứng ngầm, độ trễ mạng và ứng dụng đưa ra lệnh gọi.
ScaleCơ sở dữ liệu quan hệ thường tăng quy mô bằng cách tăng năng lực điện toán của phần cứng hoặc tăng quy mô bằng cách thêm bản sao của khối lượng công việc chỉ đọc.Cơ sở dữ liệu NoSQL thường có tính phân mảnh cao do các mẫu truy cập khóa-giá trị có khả năng tăng quy mô bằng cách sử dụng kiến trúc được phân phối để tăng thông lượng, đem đến hiệu năng ổn định với quy mô gần như không giới hạn.
APIsYêu cầu lưu trữ và truy xuất dữ liệu được truyền đạt bằng cách sử dụng các truy vấn nhất quán với ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL). Các truy vấn này được phân tích và thực thi bởi cơ sở dữ liệu quan hệ.API trên cơ sở đối tượng cho phép các nhà phát triển ứng dụng dễ dàng lưu trữ và truy xuất cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ. Khóa phân mảnh tìm kiếm các cặp khóa-giá trị, tập hợp cột hoặc văn bản có cấu trúc chưa hoàn chỉnh có chứa đối tượng và thuộc tính của ứng dụng được xếp theo chuỗi.

Nguồn: viblo.asia