Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Đổi tên file .apk tự động

Việc tự động đổi tên file APK trong quá trình xây dựng ứng dụng Android có thể giúp quản lý phiên bản và triển khai một cách thuận tiện. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách thực hiện điều này bằng cách sử dụng cấu hình trong Gradle – công cụ quản lý và xây dựng mã nguồn cho các dự án Android.

Tại sao cần đổi tên file APK tự động?

 • Quản lý phiên bản: Đổi tên file APK dựa trên thông tin phiên bản giúp bạn dễ dàng nhận biết phiên bản nào đang được triển khai.
 • Tự động hóa quy trình: Việc thay đổi tên file APK một cách tự động giúp tiết kiệm thời gian và giảm xác suất lỗi trong quá trình triển khai ứng dụng.
 • Tiện lợi cho quản lý dự án: Khi có nhiều phiên bản được tạo ra, việc tự động đặt tên file APK giúp tránh nhầm lẫn và xung đột giữa các phiên bản khác nhau.

Cấu hình trong Gradle để đổi tên file APK tự động

Bước 1: Mở file build.gradle của mô-đun ứng dụng (app module) trong dự án Android của bạn.

Bước 2: Thêm đoạn mã sau vào phần android:

android {
  ...
  applicationVariants.all { variant ->
    variant.outputs.all { output ->
      def formattedDate = new Date().format('yyyyMMddHHmmss')
      def newName = "YourAppName_${variant.name}_${formattedDate}.apk"
      output.outputFileName = newName
    }
  }
}
 • YourAppName: Thay thế bằng tên ứng dụng của bạn.
 • variant.name: Sử dụng variant.name để thêm tên phiên bản hoặc loại build (ví dụ: debug, release).
 • formattedDate: Đây là định dạng ngày giờ để thêm vào tên file APK, bạn có thể điều chỉnh theo ý muốn.

Với Kotlin DLS:

android {
  ...
  applicationVariants.all {
    val variant = this
    variant.outputs.map { it as BaseVariantOutputImpl }
    .forEach { output ->
      val date = SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss").format(Date())
      val outputFileName = "${applicationId}_${buildType.name}_${flavorName}${versionName(${versionCode})_${date}.apk"
      println("OutputFileName: $outputFileName")
      output.outputFileName = outputFileName
    }
  }
}

Giải thích mã

 • applicationVariants.all: Duyệt qua tất cả các biến thể của ứng dụng, bao gồm cả debug và release.
 • outputFileName: Đặt lại tên file APK của mỗi biến thể dựa trên các thông tin cần thiết như tên ứng dụng, loại build và thời gian biên dịch.

Kết luận

Việc đổi tên file APK tự động trong quá trình xây dựng ứng dụng Android là một cách tiện lợi và an toàn để quản lý và nhận biết phiên bản ứng dụng. Sử dụng cấu hình trong Gradle như trên giúp tự động hóa quy trình này, tiết kiệm thời gian và giảm xác suất lỗi trong quá trình triển khai ứng dụng của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *