Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Giới thiệu Cơ sở dữ liệu quan hệ(Relational Databases) trong Amazon Web Services

Cơ sở dữ liệu quan hệ

AWS cung cấp nhiều dịch vụ cơ sở dữ liệu có thể được khởi chạy trong vài phút chỉ với vài cú nhấp chuột.

  1. Dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS bao gồm các dịch vụ sau:

Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon(Amazon Relational Database Service): Nó hỗ trợ sáu công cụ cơ sở dữ liệu thường được sử dụng.
Amazon Aurora: Đây là một cơ sở dữ liệu quan hệ Tương thích với MySQL với hiệu suất gấp 5 lần.
Amazon DynamoDB: Đây là một dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL nhanh chóng và linh hoạt.
Amazon Redshift: Đây là một dịch vụ kho dữ liệu quy mô petabyte.
Amazon Elasticache: Đây là một dịch vụ bộ nhớ đệm trong bộ nhớ hỗ trợ cho Memcached và Redis.
Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS(AWS Database Migration Service): Đây là một dịch vụ cung cấp dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu của bạn sang đám mây AWS một cách dễ dàng và không tốn kém.

  1. Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì?

Cơ sở dữ liệu quan hệ là cơ sở dữ liệu mà hầu hết chúng ta đều đã từng sử dụng. Nó đã xuất hiện từ những năm 70.
Cơ sở dữ liệu quan hệ giống như một bảng tính chẳng hạn như Excel, v.v.
Cơ sở dữ liệu bao gồm các bảng. Ví dụ: Excel là một bảng tính bao gồm một sổ làm việc và bên trong sổ làm việc, bạn có các trang tính khác nhau và các trang tính này được tạo thành từ các hàng và cột.

  1. Các loại cơ sở dữ liệu quan hệ

3.1 Máy chủ SQL

SQL Server là một Cơ sở dữ liệu quan hệ do Microsoft phát triển.
SQL Server dễ dàng thiết lập, vận hành và mở rộng quy mô triển khai SQL Server trên đám mây.
Với sự trợ giúp của Amazon RDS, bạn có thể thêm nhiều phiên bản SQL Server như 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017 trong vài phút với khả năng tính toán hiệu quả về chi phí và khá lớn.
Nó giải phóng bạn khỏi việc quản lý các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu tốn nhiều thời gian như cung cấp, sao lưu, phần mềm vá, giám sát và mở rộng phần cứng.
Nó hỗ trợ mô hình cấp phép “Có giấy phép”. Trong mô hình này, bạn không phải mua riêng giấy phép Microsoft SQL Server.
Amazon RDS cung cấp tính khả dụng cao của MS SQL Server bằng khả năng vùng đa khả dụng và điều này làm giảm rủi ro khi thiết lập và duy trì cơ sở dữ liệu theo cách thủ công.
Nó quản lý việc cung cấp cơ sở dữ liệu, nâng cấp phiên bản của MS SQL Server và quản lý lưu trữ đĩa.

Một số hạn chế được liên kết với SQL Server:

Mỗi phiên bản MS SQL Server có sẵn lên đến 30 cơ sở dữ liệu.
Amazon RDS không hỗ trợ các dịch vụ MS SQL Server khác như Dịch vụ phân tích máy chủ SQL (SSAS), Dịch vụ tích hợp máy chủ SQL (SSIS), Dịch vụ báo cáo máy chủ SQL (SSRS), Dịch vụ chất lượng dữ liệu (DQS) hoặc Dịch vụ dữ liệu chính (MDS) trên cùng một máy chủ với phiên bản Amazon RDS MS SQL Server DB.
Kích thước lưu trữ tối đa cho Phiên bản cơ sở dữ liệu MS SQL Server là 16 TB cho mục đích chung lưu trữ SSD.

3.2 Oracle

Nó là một cơ sở dữ liệu quan hệ rất phổ biến.
Nó được sử dụng bởi các doanh nghiệp lớn nhưng cũng có thể được sử dụng bởi các doanh nghiệp khác.
Oracle là một Quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ do Oracle phát triển.
Dễ dàng thiết lập, vận hành và mở rộng quy mô triển khai Oracle trên đám mây.
Bạn có thể triển khai nhiều phiên bản Oracle trong vài phút với hiệu quả về chi phí và dung lượng phần cứng lớn.
Amazon RDS giải phóng bạn khỏi việc quản lý các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu tốn nhiều thời gian. Bạn cần tập trung vào phần phát triển.
Bạn có thể chạy Oracle theo hai mô hình cấp phép khác nhau, tức là “Giấy phép Bao gồm”(License Included) và “Mang-Giấy phép-Riêng-Của-Bạn”(Bring-Your-Own-License).

3.3 Máy chủ MySQL

Nó là một cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở.
Nó là miễn phí để tải xuống và sử dụng.
Nó rất phổ biến trong cộng đồng các nhà phát triển.
Dễ dàng thiết lập, vận hành và mở rộng quy mô triển khai MySQL trong aws.
Bạn có thể triển khai Máy chủ MySQL trong vài phút với dung lượng phần cứng có thể thay đổi kích thước và hiệu quả về chi phí.
Nó giải phóng bạn khỏi việc quản lý các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu tốn nhiều thời gian như sao lưu, giám sát, mở rộng và nhân rộng.
Amazon RDS hỗ trợ các phiên bản MySQL như 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 và 8.0, có nghĩa là code, ứng dụng và công cụ mà bạn đang sử dụng hiện nay cũng có thể được sử dụng với Amazon RDS.

3.4 PostgreSQL

Nó là một cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở dành cho các nhà phát triển doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp.
Dễ dàng thiết lập, vận hành và mở rộng quy mô triển khai PostgreSQL trên đám mây.
Với Amazon RDS, bạn có thể mở rộng quy mô triển khai PostreSQL trên đám mây aws trong vài phút với dung lượng phần cứng có thể thay đổi kích thước và hiệu quả về chi phí.
Nó quản lý các tác vụ quản trị tốn nhiều thời gian như cài đặt phần mềm PostgreSQL, quản lý lưu trữ, sao chép để có tính khả dụng cao và các bản sao lưu để phục hồi sau thảm họa.
Code, ứng dụng và công cụ mà chúng ta sử dụng ngày nay cũng có thể được sử dụng với Amazon RDS.
Với vài cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý AWS, bạn có thể triển khai cơ sở dữ liệu PostgreSQL với các tham số cơ sở dữ liệu được định cấu hình tự động để có hiệu suất tối ưu.

3.5 Aurora

Nó là một cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu nguồn đóng.
Nó tương thích với MySQL và cung cấp thông lượng gấp 5 lần MySQL trên cùng một phần cứng.
Nó cũng tương thích với PostgreSQL và cung cấp thông lượng gấp ba lần PostgreSQL trên cùng một phần cứng.
Amazon RDS với Aurora quản lý các tác vụ quản trị tốn nhiều thời gian như cài đặt, vá lỗi và sao lưu phần mềm.
Các tính năng chính của Aurora là khả năng chịu lỗi, phân tán, một hệ thống lưu trữ tự phục hồi có thể tự động mở rộng quy mô lên đến 64 TB cho mỗi phiên bản cơ sở dữ liệu.
Nó cung cấp hiệu suất cao, tính sẵn sàng, phục hồi tại thời điểm, được sao lưu liên tục lên S3 và nhân rộng trên ba vùng khả dụng.

3.6 MariaDB

MariaDB là một cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở được phát triển bởi các nhà phát triển của MySQL.
Dễ dàng thiết lập, vận hành và mở rộng quy mô triển khai MariaDB trên đám mây aws.
Với Amazon RDS, bạn có thể triển khai cơ sở dữ liệu MariaDB trong vài phút với dung lượng phần cứng có thể thay đổi kích thước và hiệu quả về chi phí.
Nó giải phóng bạn khỏi việc quản lý các tác vụ quản trị tốn nhiều thời gian như cài đặt phần mềm, vá lỗi, giám sát, mở rộng quy mô và sao lưu.
Amazon RDS hỗ trợ các phiên bản MariaDB như 10.0, 10.1, 10.2 và 10.3 có nghĩa là mã, ứng dụng và công cụ mà bạn đang sử dụng hiện nay cũng có thể được sử dụng với Amazon RDS.