Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Giới thiệu về công cụ kiểm thử bảo mật OWASP ZAP (Phần 2)

Cách cài đặt Owasp Zap

1. Cài đặt OpenJDK

1.1 Download OpenJDK

Website: https://openjdk.java.net/

Link download (bản mới nhất tại thời điểm 20/4/2020)

https://download.java.net/java/GA/jdk14.0.1/664493ef4a6946b186ff29eb326336a2/7/GPL/openjdk-14.0.1_windows-x64_bin.zip

1.2 Giải nén file đã download và đặt trong folder tùy chọn

VD: C:\java\JDK-14.0.1

1.3 Thiết định biến số môi tường

1.3.1 Vào setting, chọn mục Edit enviroment variables for your account

1.3.2 Click button New trong dialog Enviroment variables

1.3.3 Tạo biến số và nhập directory của file jdk đã download ở bước 1

1.4 Thiết định PATH cho biến số môi trường

1.4.1 Chọn Path trong dialog Enviroment variables, sau đó click button Edit

1.4.2 Trong dialog Edit Enviroment variable, click button New, nhập 「%JAVA_HOME%\bin」 rồi click OK

2. Cài đặt Owasp Zap

2.1 Download Owasp Zap

https://owasp.org/www-project-zap/

2.2 Chạy file zap.bat trong folder OWASP\Zed Attack Proxy

3. Khởi động Owasp Zap

3.1 Màn hình sau khi khởi động

3.2 Cài đặt add-on

3.2.1 Trên thanh menu chọn Help-> check for update

3.2.2 Chọn tab marketplace trong dialog Manager Add-ons

3.3.3 Check vào những add-ons muốn cài đặt rồi chọn Install Selected