Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Hướng dẫn NNT thực hiện thay đổi thông tin CCCD của cá nhân người lao động và người phụ thuộc theo phương thức điện tử

Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn NNT thực hiện thay đổi thông tin CCCD của cá nhân người lao động và người phụ thuộc theo phương thức điện tử như sau:

I. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân nộp tại cơ quan chi trả:

NNT là cá nhân nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan chi trả như sau:

– Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó) và;

– Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc

NNT là cơ quan chi trả tổng hợp thông tin của người lao động, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thành phần hồ sơ như sau:

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin NNT (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới))

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin NPT (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới))

II. Hướng dẫn thực hiện trên ứng dụng hỗ trợ kê khai

NNT đăng nhập vào Ứng dụng hỗ trợ kê khai “HTKK”:

1. Thực hiện thay đổi thông tin CCCD của của cá nhân người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Tại phần mềm HTKK chọn mẫu 05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả (TT105/2021)

– Chọn dấu tích và ô Thay đổi thông tin đăng ký thuế

– Trường hợp đơn vị có ít lao động cần thay đổi thông tin, kế toán thực hiện nhập trực tiếp thông tin cần thay đổi trên tờ khai

– Trường hợp đơn vị có nhiều lao động cần thay đổi thông tin, kế toán thực hiện chọn tải mẫu bảng kê và cập nhật trên bảng kê file excel.

Thực hiện điền các thông tin trên bảng kê.

Sau khi nhập thông tin trên bảng kê, lưu và đóng bảng kê. Quay lại ứng dụng hỗ trợ kê khai chọn tải bảng kê => chọn ghi => chọn kết xuất lấy file XML.

Sau khi kết xuất file XML xong đơn vị đăng nhập vào tài khoản thuế điện tử theo đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn

Chọn tab Doanh nghiệp và chọn đăng nhập vào tài khoản của đơn vị

Chọn mục Khai thuế và chọn nộp tờ khai XML

Kích vào: Chọn tệp tờ khai để chọn tờ khai XML và kích Nộp tờ khai để hoàn thành việc gửi tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế cho người có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

2. Thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế người phụ thuộc của cá nhân người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Mở ứng dụng HTKK

Tại ứng dụng HTKK NNT chọn mục Thuế thu nhập cá nhân. Chọn mục 20-ĐK-TH-TCT Đăng ký thuế tổng hợp NPT của CN có thu nhập từ TL, TC.

NNT chọn ô tích Thay đổi thông tin đăng ký thuế và thực hiện kê khai vào mục I. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng CMND/CCCD/Hộchiếu hoặc mục II. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng giấy khai sinh.

Trường hợp có ít người phụ thuộc cần thay đổi thông tin đơn vị nhập trực tiếp trên ứng dụng HTKK, nếu cần thay đổi thông tin cho nhiều NPT chọn vào Mẫu tải bảng kê

Sau khi nhập xong các thông tin thực hiện lưu bảng kê

Chọn nút tải bảng kê để tải lên ứng dụng HTKK

Chọn nút Ghi sau đó chọn nút Kết xuất để kết bảng kê ra định dạng XML.

Sau khi kết xuất file XML xong đơn vị đăng nhập vào tài khoản thuế điện tử theo đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn

Chọn tab Doanh nghiệp và chọn đăng nhập vào tài khoản của đơn vị

Chọn mục Khai thuế và chọn nộp tờ khai XML

Kích vào: Chọn tệp tờ khai để chọn tờ khai XML và kích Nộp tờ khai để hoàn thành việc gửi tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế NPT của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.