Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 với tài khoản giao dịch thuế điện tử

(Áp dụng đối với cá nhân tự quyết toán)

  I.    Các điểm lưu ý:
          –    Thời hạn quyết toán: chậm nhất 30/4/2021
(Lưu ý: đối với hồ sơ hoàn thuế có thể nộp sau ngày 30/4/2021 mà không bị xử phạt vi phạm hành chính)
          –    Khai thuế qua trang web: https://thuedientu.gdt.gov.vn (phân hệ dành cho cá nhân)
          –    Các hình thức nộp quyết toán:
             1. Nộp bằng phương thức điện tử (đối với trường hợp đã có Tài khoản giao dịch thuế điện tử): không phải nộp hồ sơ giấy
           Cách đăng ký tài khoản:
               1.1. Đăng ký qua cổng dịch vụ công quốc gia : không phải đến cơ quan thuế để kích hoạt tài khoản và khô

ng phải nộp hồ sơ giấy.
               1.2. Đăng ký qua cổng thuế điện tử : Cần phải đến cơ quan thuế để kích hoạt tài khoản và sau đó kê khai trực tuyến và không phải nộp hồ sơ giấy
          
           2. Nộp qua đường bưu điện (trường hợp chưa có Tài khoản giao dịch thuế điện tử và thực hiện theo phương thức quyết toán của những năm trước đây [gửi file online và nộp bản giấy])

II HƯỚNG DẪN NGƯỜI NỘP THUẾ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỚI CƠ QUAN THUẾ

CÁCH 1: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ VỚI CƠ QUAN THUẾ QUA
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Trường hợp NNT đăng ký qua Cổng dịch vụ công quốc gia thì không cần phải đến Cơ Quan
Thuế để hoàn thành đăng ký mà thực hiện đăng ký tài khoản và kê khai trực tuyến theo
hướng dẫn sau:
+ Yêu cầu : Dữ liệu thông tin của Người nộp thuế gồm Mã số thuế, số điện thoại,
CMND/CCCD/Hộ chiếu đã được đồng bộ tại dữ liệu của Cổng dịch vụ công quốc gia trùng
với dữ liệu Hệ thống quản lý thuế của cơ quan thuế thì sử dụng cách này người nộp thuế sẽ
được cấp mật khẩu giao dịch điện tử qua tin nhắn điện thoại và không cần đến cơ quan thuế
để đăng ký.

Step 1

Step 2

 

Step 3Step 4Step 5Step 6

 

Step 7

 

Step 8

Step 9

Step 10

CÁCH 2: NGƯỜI NỘP THUẾ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN TRANG
THUEDIENTU.GDT.GOV.VN . SAU ĐÓ CẦN PHẢI ĐẾN CƠ QUAN THUẾ ĐỂ ĐĂNG KÝ PHÊ
DUYỆT VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ
Trường hợp đăng ký trực tiếp trên Cổng của Tổng cục Thuế, NNT phải đến Cơ quan Thuế
bất kỳ để xác minh thông tin và hoàn thành đăng kýStep 11Step 12Step 13