Get in touch
or send us a question?
CONTACT

[Laravel Tutorials] – Bài 1: Cài đặt

Laravel là một Framework PHP mạnh mẽ trong phát triển web hiện nay. Trong khóa học này bạn sẽ được tìm hiểu về kiểu kiến trúc Model-View-Controller (MVC) trong lập trình web và cách sử dụng MVC trong Laravel.

I. Những yêu cầu

II. Cài đặT LARAVEL PROJECT

Cách 1: Thông qua Laravel Installer

Đây là một thư viện của Laravel viết ra giúp bạn cài đặt Laravel bởi 1 câu lệnh duy nhất.

composer global require "laravel/installer"

Sau khi cài đặt xong, bạn gõ dòng lệnh sau:

laravel new blog

Trong đó blog chính là tên thư mục laravel project của bạn. Vậy là chúng ta đã cài đặt xong Laravel rồi đấy.

Cách 2: Thông qua Composer

Gõ dòng lệnh sau:


composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Trong đó blog chính là tên thư mục laravel project của bạn. Vậy là chúng ta đã cài đặt xong Laravel rồi đấy.

III. Chạy laravel

Sau khi cài đặt hoàn tất, thực thi lệnh sau từ thư mục Laravel project của các bạn.

php artisan serve

Khi đó trên màn hình console xuất hiện thông báo:

Laravel development server started: http://127.0.0.1:8000

IV. Lời kết

Vậy là chúng ta đã cài đặt xong Laravel project. Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc thư mục của Laravel

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *