Get in touch
or send us a question?
CONTACT

[Laravel Tutorials] – Bài 3: Thiết lập cấu hình trong Laravel

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập các cấu hình trong Laravel Framework để dự án hoạt động tốt.

Chúng ta sẽ thiết lập các cấu hình cơ bản trong file config và environment

Thiết lập cấu hình cơ bản

Tạo Application Key

php artisan key:generate

Thiết lập môi trường

Để thiết lập, bạn vui lòng mở file .env

APP_ENV=local
APP_DEBUG=true

Trong đó:

  • APP_ENV: Thiết lập môi trường (local, production, staging,…)
  • APP_DEBUG: Bật tắt chế độ debug

Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu

Để thiết lập, bạn vui lòng mở file .env

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

Thiết lập địa phương và múi giờ

Cấu hình múi giờ cũng như địa phương hoạt động của ứng dụng trong file config/app.php 

'timezone' => 'Asia/Ho_Chi_Minh',
'locale' => 'vi',

Thiết lập quyền ghi thư mục

Trong Laravel bạn cần phải cấp quyền ghi cho một số thư mục sau:

  • storage
  • bootstrap/cache

Nếu bạn sử dụng Linux, hãy tham khảo các lệnh sau:

Nếu dùng Nginx:

chown -R nginx:nginx storage
chown -R nginx:nginx bootstrap/cache

Nếu dùng Apache:

chown -R apache:apache storage
chown -R apache:apache bootstrap/cache

Chuyển trạng thái hệ thống

Để chuyển hệ thống sang chế độ bảo trì các bạn chạy lệnh sau:

php artisan down

Để chuyển hệ thống từ bảo trì sang hoạt động bình thường các bạn dùng lệnh sau:

php artisan up