Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Một số nội dung cần có trong file readme

File README (Read Me) là một phần quan trọng của một dự án phần mềm, thường được đặt trong thư mục gốc của dự án. Nó cung cấp thông tin quan trọng về cách triển khai, cấu hình, sử dụng, và các chi tiết khác liên quan đến dự án. Dưới đây là một số nội dung quan trọng mà bạn có thể bao gồm trong file README:

1. Tiêu đề và Mô tả

Một tiêu đề ngắn gọn và mô tả tổng quan về dự án để người đọc hiểu được mục đích của nó.

2. Quick start

Hướng dẫn ngắn về cách bắt đầu sử dụng dự án một cách nhanh chóng.

3. Yêu cầu hệ thống:

Liệt kê các yêu cầu về phần cứng và phần mềm cần thiết để chạy dự án.

4. Cài đặt:

Hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt dự án, bao gồm cả các phụ thuộc.

5. Cấu hình:

Thông tin về cách cấu hình dự án, chẳng hạn như các tùy chọn cấu hình, biến môi trường, v.v.

6. Sử dụng:

Hướng dẫn người dùng cách sử dụng dự án, bao gồm các ví dụ và tình huống sử dụng.

7. Tài liệu:

Liên kết đến tài liệu chi tiết, nếu có, như tài liệu API, hướng dẫn người dùng chi tiết, v.v.

8. Đóng góp:

Hướng dẫn cho người đọc về cách đóng góp vào dự án, bao gồm cách báo lỗi, yêu cầu tính năng, và quy trình đóng góp.

9. Giấy phép:

Thông tin về giấy phép mà dự án sử dụng.

10. Người đóng góp và Tác giả:

Danh sách các người đóng góp và thông tin về tác giả của dự án.

11. Trạng thái dự án:

Thông tin về trạng thái hiện tại của dự án, bao gồm cả các phiên bản và thay đổi gần đây.

12. Liên hệ:

Cung cấp thông tin liên hệ cho người đọc, chẳng hạn như địa chỉ email, diễn đàn, hoặc các kênh truyền thông xã hội.

13. Mã nguồn và Phiên bản:

Đường dẫn đến mã nguồn và thông tin về phiên bản hiện tại.

Nhớ rằng README nên được viết một cách rõ ràng và dễ hiểu để người đọc có thể nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng.