Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Một số thủ thuật xử lý chuỗi trong JavaScript

Chuỗi là một trong những kiểu dữ liệu cơ bản nhất mà bạn sẽ gặp trong hầu hết mọi ngôn ngữ lập trình. Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số thủ thuật tuyệt vời về chuỗi trong JavaScript mà có thể bạn chưa biết.

1. Cách sao chép một chuỗi nhiều lần

Sử dụng method repeat để lặp lại một đoạn text với số lần xác định.

// Concatenate 'ha' 3 times
const laughing = 'ha'.repeat(3)

// "hahaha"
// Concatenate '1' 8 times
const eightBits = '1'.repeat(8)

// "11111111"

2. Xác định một chuỗi thành một độ dài cụ thể cho trước

  • Thỉnh thoảng trường hợp này cũng được sử dụng nhiều, như chỉ hiển thị 4 số cuối của số điện thoại còn lại là hiện dấu *
  • Hay đôi khi, chúng ta muốn chuỗi có độ dài nhất định. Nếu chuỗi quá ngắn, bạn cần lấp đầy khoảng trống còn lại cho đến khi nó đạt đến độ dài được chỉ định.
  • Sử dụng phương thức padStart và padEnd, việc chọn phương pháp nào là tùy thuộc vào việc điền vào chuỗi ở đầu hay cuối chuỗi mà thôi.
 // Add '0' to the beginning until the string has a length of 8
const eightBits = '001'.padStart(8, '0')

// "00000001"
// Add '*' to the end until the string has a length of 5
const anonymizedCode = '34'.padEnd(5, '*')

// "34***"

3. Tách chuỗi thành mảng các ký tự

Việc này thì có nhiều cách, nhưng tôi vẫn thích nhất là sử dụng phương pháp spread operator để xử lý việc này.

const word = 'apple'
const characters = [...word]

// ["a", "p", "p", "l", "e"]

4. Đếm các ký tự trong một chuỗi

Nếu nói đến đếm thì chắc chắn là dùng length rồi.

const word = 'apple'

console.log(word.length) // 5

Nhưng đối với một số nước khác như Trung Quốc chẳng hạn thì nếu sử dụng length lại bị sai

const word = '𩸽'
console.log(word.length) // 2
  • Theo tác giả giải thích là JS đại diện cho hầu hết các ký tự dưới dạng điểm mã 16 bit.
  • Tuy nhiên, một số ký tự nhất định được biểu diễn dưới dạng hai (hoặc nhiều) điểm mã 16 bit, được gọi là các cặp thay thế.
  • Nếu bạn đang sử dụng thuộc tính length JS sẽ cho bạn biết có bao nhiêu điểm mã được sử dụng.
  • Do đó, 𩸽 bao gồm hai điểm mã và trả về một giá trị không chính xác.
  • Vậy làm thế nào để fix việc này:
const word = '𩸽'
const characters = [...word]

console.log(characters.length) // 1

5. Đảo ngược các ký tự trong một chuỗi

Có thể dễ dàng đảo ngược các ký tự trong một chuỗi. Chỉ cần kết hợp toán tử spreadArray.reverse() và Array.join()

const word = 'apple'
const reversedWord = [...word].reverse().join('')

console.log(reversedWord) // "elppa"

6. Viết hoa chữ cái đầu tiên trong chuỗi

Một việc rất phổ biến là viết hoa chữ cái đầu tiên của một chuỗi. Mặc dù nhiều ngôn ngữ lập trình có cách riêng để đạt được điều này, nhưng JS yêu cầu một số công việc phức tạp hơn

const word = 'apple'
const transformWord = word[0].toUpperCase() + word.substr(1)

"Apple"

Cũng có thể viết theo cách khác:

let word = 'apple'
const characters = [...word]
characters[0] = characters[0].toUpperCase()
word = characters.join('')

console.log(word); // "Apple"

7. Tách một chuỗi trên nhiều dấu phân cách

  • Giả sử chúng ta muốn tách chuỗi bằng dấu cách, điều đầu tiên ai ai cũng nghĩ đến là sử dụng phương thức split
  • Tuy nhiên, có thể bạn không biết là split có thể tách nhiều dấu phân cách một lúc, sử dụng biểu thức chính quy để đạt được điều này
const list = 'apples,bananas;cherries'
const fruits = list.split(/[,;]/)

// ["apples", "bananas", "cherries"]

8. Kiểm tra một chuỗi có chứa chuỗi khác hay không

Tìm kiếm chuỗi là một nhiệm vụ phổ biến. Trong JS, bạn có thể sử dụng String.includes để thực hiện việc này dễ dàng.

const text = 'Hello, world! My name is Kai!'

console.log(text.includes('Kai')) // true

9. Kiểm tra một chuỗi bắt đầu hay kết thúc bằng một chuỗi cụ thể

Để tìm kiếm ở đầu hoặc cuối chuỗi, bạn có thể sử dụng phương thức String.startsWith và String.endsWith

const text = 'Hello, world! My name is Kai!'

console.log(text.startsWith('Hello')) // true
console.log(text.endsWith('world')) // false

10. Thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi

Có nhiều cách để thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi. Bạn có thể sử dụng các phương thức String.replace và biểu thức chính quy hoặc phương pháp String.replaceAll. Xin lưu ý rằng phương pháp mới này có thể không khả dụng trên tất cả các trình duyệt hay Node.js.

const text = 'I like apples. You like apples.'

console.log(text.replace(/apples/g, 'bananas'))
// "I like bananas. You like bananas."

console.log(text.replaceAll('apples', 'bananas'))
// "I like bananas. You like bananas."

Nguồn: https://viblo.asia