Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Những Kỹ Năng Cơ Bản Mà Một Business Analyst Cần Phải Có

Business Analyst (BA) đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và triển khai các dự án kinh doanh. Để thực hiện công việc này một cách hiệu quả, họ cần sở hữu một loạt các kỹ năng cơ bản. Dưới đây là một chi tiết hơn về những kỹ năng quan trọng mà một BA cần phải phát triển:

1. Phân Tích Yêu Cầu:

 • Hiểu rõ vấn đề kinh doanh và xác định yêu cầu chi tiết từ các bên liên quan.
 • Tương tác chặt chẽ với cả khách hàng và đội ngũ để đảm bảo sự hiểu đúng và đầy đủ về yêu cầu.

2. Giao Tiếp Hiệu Quả:

 • Giao tiếp mạch lạc qua nhiều phương tiện.
 • Viết báo cáo và tài liệu chi tiết và dễ hiểu.

3. Quản Lý Dự Án:

 • Hiểu biết về các quy trình quản lý dự án.
 • Đảm bảo theo dõi tiến trình và tuân thủ các kỳ vọng thời gian.

4. Hiểu Biết Kinh Doanh:

 • Nắm vững thông tin về ngành công nghiệp và doanh nghiệp cụ thể.
 • Phân tích ảnh hưởng của thay đổi và dự án đối với mô hình kinh doanh.

5. Kiểm Thử và Chất Lượng:

 • Thành thạo các quy trình kiểm thử.
 • Đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chí chất lượng được đặt ra.

6. Tư Duy Phân Tích:

 • Sử dụng tư duy logic và phân tích để giải quyết vấn đề.
 • Áp dụng công cụ và phương pháp phân tích hiệu quả.

7. Xử Lý Dữ Liệu và Số Liệu:

 • Làm việc một cách linh hoạt với dữ liệu và số liệu.
 • Sử dụng các công cụ và phần mềm liên quan.

8. Sự Linh Hoạt và Tư Duy Mở:

 • Thích ứng linh hoạt với sự thay đổi và yêu cầu mới.
 • Luôn sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức.

9. Quản Lý Mối Quan Hệ:

 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với các bên liên quan.
 • Hiểu rõ và giải quyết xung đột một cách hiệu quả.

10. Tư Duy Chiến Lược:

 • Định hình và thực hiện chiến lược kinh doanh.
 • Hiểu biết cách chiến lược ảnh hưởng đến yêu cầu dự án.

Một Business Analyst thành công kết hợp những kỹ năng trên để giải quyết các thách thức và đảm bảo sự thành công của dự án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *