Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Sử dụng PlantUML để thiết kế UML (Phần 1)

Giới thiệu về PlantUML

Plant UML là công cụ để thiết kế các biểu đồ UML cho dự án bằng mã code, giúp trình bày các ý tưởng thiết kế đầy đủ, không thua kém các tool vẽ UML truyền thống.

Các nhược điểm khi dùng tool truyền thống 

 • Tốn khá nhiều thời gian vẽ, đặc biệt là khi cần chỉnh sửa bản đã hoàn thành
 • Nếu làm trên các tool online thì khó đảm bảo tính bảo mật

Ưu điểm khi dùng PlantUML

 • Lưu trữ bản thiết kế trong source của dự án để dễ dàng quản lý phiên bản thiết kế như quản lý version source
 • Viết đến đâu có thể preview và check đến đấy
 • Không cần kéo thả, thao tác trên tool nhiều. Không lo nội dung (text, mũi tên …) có bị lệch hay không
 • PlantUML hỗ trợ 2 phiên bản online và offline để sử dụng

 Tuy nhiên cần lưu ý, để sử dụng được PlantUML thì bạn cần hiểu về syntax ứng với từng biểu đồ thì mới có thể vẽ được.

Sample một số biểu đồ khi bằng PlantUML

 • Biểu đồ user-case

Cú pháp:

@startuml
left to right direction
actor Guest as g
package Professional {
 actor Chef as c
 actor "Food Critic" as fc
}
package Restaurant {
 usecase "Eat Food" as UC1
 usecase "Pay for Food" as UC2
 usecase "Drink" as UC3
 usecase "Review" as UC4
}
fc --> UC4
g --> UC1
g --> UC2
g --> UC3
@enduml

Nội dung hiển thị:

 • Biểu đồ class

Cú pháp:

@startuml
Object <|-- ArrayList

Object : equals()
ArrayList : Object[] elementData
ArrayList : size()

@enduml

Nội dung hiển thị:

 • Biểu đồ sequence

Cú pháp:

@startuml
Alice -> Bob: Authentication Request
Bob --> Alice: Authentication Response

Alice -> Bob: Another authentication Request
Alice <-- Bob: Another authentication Response
@enduml

Nội dung hiển thị:

Tài liệu tham khảo: https://plantuml.com/