Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Sử dụng PlantUML (Phần 3)

Tạo Entity Relationship Diagram bằng PlantUML

 1. Ký hiệu các quan hệ trong biểu đồ

Ví dụ minh họa:

@startuml
Entity01 }|..|| Entity02
Entity03 }o..o| Entity04
Entity05 ||--o{ Entity06
Entity07 |o--|| Entity08
@enduml

Hiển thị nhận được sẽ là:

2. Mô tả một Entities

@startuml
entity Entity01 {
 * identifying_attribute
 --
 * mandatory_attribute
 optional_attribute
}
@enduml

3. Ví dụ minh họa

@startuml

' hide the spot
hide circle

' avoid problems with angled crows feet
skinparam linetype ortho

entity "Entity01" as e01 {
 *e1_id : number <<generated>>
 --
 *name : text
 description : text
}

entity "Entity02" as e02 {
 *e2_id : number <<generated>>
 --
 *e1_id : number <<FK>>
 other_details : text
}

entity "Entity03" as e03 {
 *e3_id : number <<generated>>
 --
 e1_id : number <<FK>>
 other_details : text
}

e01 ||..o{ e02
e01 |o..o{ e03

@enduml

Hiển thị nhận được có dạng như sau:

Bài viết được tham khảo từ trang: https://plantuml.com/en/ie-diagram