Get in touch
or send us a question?
CONTACT

TEST CASES FOR CHANGE PASSWORD

✅ Các trường hợp kiểm tra giao diện người dùng để thay đổi mật khẩu

STTCác trường hợp thử nghiệmDữ liệu thử nghiệm
1Xác minh rằng khi người dùng nhấp vào liên kết thay đổi mật khẩu, Người dùng sẽ điều hướng đến trang Thay đổi mật khẩu. 
2Xác minh rằng trường Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu có hiển thị trên màn hình hay khôngMật khẩu hiện tại:
Mật khẩu mới:
Xác nhận mật khẩu:
3Xác minh rằng giao diện người dùng của trường Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu phải theo thông số kỹ thuật hay không 
4Xác minh rằng trường Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu phải là trường bắt buộc có dấu “*” màu đỏ. 
5Kiểm tra xem văn bản nhãn có được hiển thị đúng hay không 
6Kiểm tra xem trình giữ chỗ có được hiển thị đúng hay không 
7Kiểm tra xem căn chỉnh của trường văn bản có được hiển thị đúng hay không 
8Kiểm tra xem chức năng phím tab có hoạt động bình thường hay không 

✅ Các trường hợp kiểm tra chức năng để thay đổi mật khẩu

  Lưu ý: Nếu Mật khẩu hiện tại của người dùng = Test@123
STTCác trường hợp thử nghiệmDữ liệu thử nghiệm
1Xác minh rằng các trường Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu có thể nhấp được hay không. 
2Xác minh rằng các thông báo lỗi xác thực có được hiển thị đúng cách hay không 
3Xác minh độ mạnh của mật khẩu cho trường Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu. 
4Xác minh rằng văn bản trợ giúp (placeholder) được hiển thị cho trường Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu. 
5Xác minh rằng thông báo cảnh báo sẽ được hiển thị khi người dùng nhập Mật khẩu hiện tại không hợp lệ. 
6Xác minh rằng người dùng có thể thực hiện chức năng thay đổi mật khẩu thành công và đi đến một thông báo hoặc đường dẫn sau đó rõ ràng đúng quy trình hệ thốngMật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới: Testing@123
Xác nhận mật khẩu: Testing@123
7Xác minh rằng trường Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu có độ dài tối đaMật khẩu hiện tại: Test@1234567 (Max = 12)
Mật khẩu mới: ABCD@1234567
Xác nhận mật khẩu: ABCD@1234567
8Xác minh rằng trường Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu có độ dài tối thiểuMật khẩu hiện tại: Test@123 (Tối thiểu = 8)
Mật khẩu mới: ABCD@123
Xác nhận mật khẩu: ABCD@123
9Xác minh rằng chỉ các ký tự alpha không được phép trong trường Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.Mật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới: dữ liệu kiểm
tra Xác nhận mật khẩu: dữ liệu kiểm tra
10Xác minh rằng chỉ các ký tự số không được phép trong trường Mật khẩu và Xác nhận Mật khẩu.Mật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới: 12345678
Xác nhận mật khẩu: 12345678
11Xác minh rằng chỉ các ký tự đặc biệt không được phép trong trường Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.Mật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới: !@admin
Xác nhận mật khẩu: !@#$%^&*
12Xác minh rằng các ký tự chữ và số không được phép trong trường Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.Mật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới: abcd1234
Xác nhận mật khẩu: abcd1234
13Xác minh rằng không được phép sử dụng các ký tự đặc biệt alpha trong trường Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.Mật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới: abcd#$%&
Xác nhận mật khẩu: abcd#$%&
14Xác minh rằng không được phép sử dụng các ký tự số đặc biệt trong trường Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.Mật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới:1234#$%&
Xác nhận mật khẩu: 1234#$%&
15Xác minh rằng mật khẩu không khớp sẽ không được phép trong trường Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.Mật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới: Xyz@1234
Xác nhận mật khẩu: Abc@1234
16Xác minh rằng chức năng thay đổi mật khẩu bằng mật khẩu hiện tại không hợp lệ.Mật khẩu hiện tại: Demo@123 (Không hợp lệ)
Mật khẩu mới: ABCD@123
Xác nhận mật khẩu: ABCD@123
17Xác minh rằng chức năng thay đổi mật khẩu với trường Mật khẩu mới và Mật khẩu hiện tại trốngMật khẩu hiện tại: Test@123
Mật khẩu mới:
Xác nhận mật khẩu:
18Xác minh rằng văn bản trợ giúp về độ mạnh sẽ được hiển thị khi người dùng nhập mật khẩu vào trường Mật khẩu mới và Mật khẩu hiện tại. chẳng hạn như “Dễ”, “Yếu”, “Mạnh” 
19Xác minh rằng các trường Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu có phân biệt chữ hoa chữ thường hay không 
20Xác minh rằng nút Thay đổi mật khẩu sẽ hoạt động bình thường. 
21Xác minh rằng người dùng sẽ nhận được thông báo xác nhận để thay đổi mật khẩu

✅ Các trường hợp kiểm tra tiêu cực (nghịch) để thay đổi mật khẩu

STTTest_Case_IDCác trường hợp thử nghiệm
1Phủ định_01Xác minh rằng người dùng sẽ không thể thay đổi mật khẩu bằng mật khẩu hiện tại không hợp lệ
2Tiêu cực_02Xác minh rằng người dùng đó sẽ không thể thay đổi mật khẩu bằng mật khẩu không khớp và xác nhận các trường mật khẩu
3Tiêu cực_03Xác minh rằng người dùng sẽ không thể nhập nhiều hơn ký tự tối đa trong các trường mật khẩu
4Tiêu cực_04Xác minh rằng người dùng sẽ không thể thay đổi mật khẩu bằng trường trống.

Nguồn : https://anhtester.com/blog/test-cases-for-change-password-b608.html