Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Tìm hiểu về Scrum [Phần 1]

Scrum là gì?

Tạm thời bỏ qua lịch sử hình thành, chúng ta cùng đến với định nghĩa Scrum là gì. Theo định nghĩa trong Scrum guide https://scrumguides.org/ thì Scrum là 1 framework (mô hình làm việc) tinh gọn giúp cho con người, tổ chức, đội ngũ tạo ra được giá trị thông qua những giải pháp mang tính thích nghi để giải quyết những vấn đề phức tạp.

Scrum is a lightweight framework that helps people, teams and organizations generate value through adaptive solutions for complex problems.

Học thuyết Scrum – Scrum theory

Scrum hình thành dựa trên chủ nghĩa thực nghiệm và tư duy tinh gọn.
Chủ nghĩa thực nghiệm khẳng định kiến thức đến từ thực nghiệm và việc ra quyết định dựa trên những gì quan sát được

Empiricism asserts that knowledge comes from experience and making decisions based on what is observed.

Tư duy tinh gọn là loại bỏ những phần thừa thải và tập trung vào những gì cần thiết.

Lean thinking reduces waste and focuses on the essentials.

3 trụ cột của Scrum – Scrum pillars

Transparency

Quy trình và công việc phải được minh bạch với những người thực hiện công việc cũng như những người nhận công việc.

The emergent process and work must be visible to those performing the work as well as those receiving the work.

Inspection

Các tạo tác Scrum (Product Backlog, Sprint Backlog và Increment.) và phát triển nhắm đến mục tiêu đã thống nhất phải được thanh tra thường xuyên để phát hiện những vấn đề hoặc những sat sót không mong muốn.

The Scrum artifacts and the progress toward agreed goals must be inspected frequently and diligently to detect potentially undesirable variances or problems. To help with inspection, Scrum provides cadence in the form of its five events.

Adaptation

Nếu bất kỳ khía cạnh nào của quy trình làm việc bị chệch hướng ra khỏi giới hạn cho phép hoặc nếu kết quả của sản phẩm không được chấp nhận thì quy trình đang được áp dụng hay vật liệu sản xuất phải được điều chỉnh.

If any aspects of a process deviate outside acceptable limits or if the resulting product is unacceptable, the process being applied or the materials being produced must be adjusted.

Scrum value

Scrum gồm 5 giá trị cơ bản, đó là:

Sự cam kết – Commitment

Scrum team cam kết hoàn thành mục tiêu và hỗ trợ đồng đội.

The Scrum Team commits to achieving its goals and to supporting each other.

Sự tập trung – Focus

Scrum team tập trung công việc của Sprint để có thể tạo ra được phát triển tốt nhất hướng đến mục tiêu

Their primary focus is on the work of the Sprint to make the best possible progress toward these goals.

Sự cởi mở – Openess

Scrum team và những bên liên quan cởi mở với nhau về công việc cũng như những thách thức.

The Scrum Team and its stakeholders are open about the work and the challenges.

Sự tôn trọng – Respect

Scrum team member tôn trọng lẫn nhau để có thể trở thành người có khả năng cũng như độc lập, và được người khác cùng làm việc tôn trọng.

Scrum Team members respect each other to be capable, independent people, and are respected as such by the people with whom they work.

Sự dũng cảm – Courage

Scrum Team member có sự dũng cảm để làm việc đúng và giải quyết những vấn đề khó khăn.

The Scrum Team members have the courage to do the right thing, to work on tough problems.