Get in touch
or send us a question?
CONTACT

TIPS & TRICKS GIÚP X3 TỐC ĐỘ CODE FLUTTER CỦA BẠN

Nhất cự ly

Bạn càng tiếp xúc nhiều với kiến thức Flutter bạn càng quen và hiểu hơn về nó. Dần dà nó sẽ trở thành kỹ năng mà bạn có thể thành thạo. Bạn không còn tốn nhiều nỗ lực để nhớ các syntax cũng như cách vận dụng nó như thế nào.

Đến một thời điểm đủ chín, kỹ năng, kiến thức đó sẽ trở thành một phần con người bạn. Bạn cứ thế để nó tự nhiên thể hiện trong từng trường hợp code cụ thể. Lúc này việc viết code cũng giống như việc viết chữ thông thường của bạn thôi.

Nhì tốc độ

Lợi thế tiếp theo đó là về “tốc độ”. Khi bạn đã biết, hiểu được những kiến thức cơ bản rồi thì đây chính là lúc bạn cần phân tích, đánh giá và tối ưu những kiến thức đó. Quá trình đó giúp công việc của bạn được thực hiện nhanh và hiệu quả hơn.

Chìa khóa chính của sự thành công đó chính là “luôn cải tiến”. Bạn không cần vội vã cải tiến để hơn người khác. Chỉ cần bình tĩnh cải tiến code của chính mình tốt hơn qua từng ngày. Luôn tự review để viết code ngắn gọn hơn, clean hơn, nhanh hơn và ít bug hơn.

Tips & Tricks cho Flutter

32 trường hợp giúp bạn code nhanh hơn so với việc code thông thường:

 1. const – final – var
 2. Sử dụng kiểu tường minh để cho code an toàn hơn
 3. Sử dụng dấu gạch dưới đối với các tham số hàm không sử dụng
 4. Các hàm là class bậc cao trong Dart và nó có thể truyền trực tiếp dưới dạng tham số
 5. Bạn có thể sử dụng collection-if và spreads với Lists, Sets và Maps
 6. Sử dụng các toán tử cascade để điều chỉnh các biến có thể thay đổi
 7. Bạn có thể bắt các exception và xử lý chúng bằng kiểu với nhiều mệnh đề “on”
 8. Sử dụng block finally cho đoạn code sẽ thực thi kể cả trường hợp thành công hay thất bại
 9. Dùng toString() trong các class để cải thiện trải nghiệm debug
 10. Sử dụng toán tử if-null để cung cấp giá trị mặc định cho các giá trị null
 11. Sử dụng các chuỗi nhiều dòng (multi-line strings) để biểu diễn các khối văn bản lớn
 12. Các string có thể sử dụng dấu ngoặc kép ‘đơn’ hoặc “kép” làm dấu phân cách. Ngăn cách các ký tự đặc biệt bằng dấu gạch chéo (\)
 13. Sử dụng ba dấu gạch chéo để tạo các nhận xét về tài liệu
 14. Dùng phương thức call trong các class để khiến chúng có thể gọi được giống như một hàm
 15. Hãy sử dụng Future.wait để thực thi nhiều Future cùng lúc
 16. Sử dụng show và hide để import một số API có chọn lọc trong một package
 17. Sử dụng import as để tránh xung đột tên với các package khác
 18. Sử dụng toStringAsFixed(n) để định dạng có bao nhiêu số sau dấu phẩy của 1 một số thập phân bất kỳ.
 19. Bạn có biết rằng Dart hỗ trợ phép nhân string
 20. Nếu một constructor là không đủ thì hãy sử dụng các named constructor để làm việc với class hiệu quả hơn
 21. Sử dụng factory constructors sẽ tốt hơn các phương thức static cho việc deserialization (parseJson)
 22. Nếu bạn cần một class mà nó chỉ khởi tạo một lần (singleton) thì hãy sử dụng biến instance static với một constructor riêng
 23. Nếu bạn cần một collection chứa các phần tử riêng biệt thì nên sử dụng set thay vì list
 24. Hãy sử dụng inheritance để thực hiện việc kế thừa
 25. Khi bạn extend (kế thừa) 1 lớp abstract thì tất cả các phương thức (hàm) của lớp abstract bạn có thể override lại ở lớp kế thừa
 26. Sử dụng .entries nếu bạn cần duyệt qua 1 map nhưng không chắc nó có null hay không
 27. Sử dụng typedef nếu bạn muốn khai báo một hàm với kiểu generics
 28. Sử dụng getters và setters nếu bạn muốn làm việc với các biến “computed”
 29. Sử dụng Future.value để trả về một Future ngay lập tức
 30. Sử dụng Future.delayed nếu bạn muốn trì hoãn việc thực thi một số đoạn code
 31. Sử dụng .index và values[i] nếu bạn cần chuyển đổi một enum thành một int hoặc ngược lại
 32. Nếu bạn cần một logger tốt hơn cho các ứng dụng hãy sử dụng logger package