Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Tối ưu hóa Ứng dụng Android với ProGuard trong Android Studio

Khi phát triển ứng dụng Android, việc bảo vệ mã nguồn và tối ưu hóa kích thước file APK là rất quan trọng. ProGuard là một công cụ được tích hợp trong Android Studio giúp tối ưu hóa mã nguồn và giảm kích thước file APK. Dưới đây là cách cấu hình ProGuard để tối ưu hóa ứng dụng Android của bạn:

Bước 1: Bật ProGuard trong Android Studio

Mở file build.gradle của mô-đun ứng dụng và đảm bảo rằng tùy chọn minifyEnabledshrinkResources được bật:

android {
  ...
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled true
      shrinkResources true
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
      ...
    }
  }
  ...
}

Bước 2: Cấu hình tập tin ProGuard (proguard-rules.pro)

Tạo hoặc chỉnh sửa tập tin proguard-rules.pro và thêm các quy tắc cụ thể cho ứng dụng của bạn. Dưới đây là một số quy tắc thông dụng:

# Bỏ qua các lớp không nên bị minify
-keep public class YourPackageName.** {
  public protected *;
}

# Bảo toàn các tên các lớp và phương thức được sử dụng trong AndroidManifest.xml
-keep class * extends android.app.Activity
-keep class * extends android.app.Application
-keep class * extends android.app.Service
-keep class * extends android.content.BroadcastReceiver
-keep class * extends android.content.ContentProvider
-keep class * extends android.app.backup.BackupAgentHelper
-keep class * extends android.preference.Preference
-keepclassmembers class * {
  *** * (android.content.Context, android.util.AttributeSet);
}

# Bảo toàn các thư viện và SDK bên ngoài
-keep class com.google.android.gms.** { *; }
-keep class com.facebook.** { *; }

# Bỏ qua các resource không nên bị minify
-keepclassmembers class **.R$* {
  public static <fields>;
}

Bước 3: Kiểm tra và Đóng gói Ứng dụng

Sau khi cấu hình ProGuard, bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng ứng dụng của mình trong chế độ release. Chạy ứng dụng và kiểm tra xem tất cả các chức năng có hoạt động đúng không.

Cuối cùng, đóng gói ứng dụng bằng cách tạo file APK bằng cách chọn “Build” > “Generate Signed Bundle/APK” trong Android Studio.

Kết Luận

Việc cấu hình ProGuard có thể giúp bạn tối ưu hóa ứng dụng Android của mình và bảo vệ mã nguồn khỏi việc sử dụng không đúng mục đích. Tuy nhiên, hãy nhớ kiểm tra kỹ lưỡng trước khi triển khai ứng dụng của bạn để đảm bảo không có lỗi xảy ra.