Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Xóa untracker file và folder trên GIT

untracker file và folder là những file và folder chưa được thêm vào commit

  1. Lệnh kiểm tra xem có những file và folder nào chưa được commit

git clean -dn

2. Lệnh xóa

git clean -df