Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Cách tìm ra api chạy nhanh nhất

Có 3 API giống nhau chạy chạy trên 3 servers khác nhau, sử dụng javascript, react. cách để tìm ra api chạy nhanh nhất và lấy response từ api đó

Promise.race([promise1, promise2, promiseN])

Hàm này sẽ nhận vào danh sách các promise thằng nào resolved nhanh nhất thì sẽ lấy giá trị của thằng đó nhé. Như vậy là bạn có thể call cả 3 API cùng lúc rồi add nó vào 1 array chứa rồi dùng Promise.race. Cách hoạt động giống như đua xe đó. Xem thêm tại https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise/race