Get in touch
or send us a question?
CONTACT

[Japanese] Các từ vựng về status của task trong dự án

「新規」= New/ Task mới
「着手」= Working/ Bắt tay vào làm
「未着手」=Waiting/ Chưa bắt tay vào làm
「完了」=completed/ Hoàn thành
「中止」=Stop/ Dừng task
「保留」=Pending/ Tạm hoãn