Get in touch
or send us a question?
CONTACT

#Quality Assurance

post-image

1. Kiểm thử phần mềm ( Software Testing) Kiểm thử phần mềm là quá trình thực thi 1 chương trình […]

post-image

1. Testing shows the presence of defects, not their absence  (Kiểm thử chứng minh sự hiện diện của lỗi) Kiểm […]