Get in touch
or send us a question?
CONTACT

testing

post-image

Các giải pháp quản lý kiểm thử giúp bạn nắm bắt các yêu cầu kiểm thử, thiết kế trường hợp […]

post-image

Kiểm thử đơn vị, một phương pháp cơ bản trong phát triển phần mềm, là điều cần thiết để đảm bảo […]

post-image

Quy trình quản lý lỗi là gì? Quản lý lỗi (Defect management) là một quy trình có hệ thống để […]